نمایشگر DK910

نمایشگر DK910

نمایشگر سیستم توزین

ساخت کشور آلمان

Mesomatic

جزئیات
مبدل تقویت کننده MV50

مبدل تقویت کننده MV50

مبدل تقویت کننده

ساخت کشور آلمان

Mesomatic

جزئیات
نمایشگر DK710

نمایشگر DK710

نمایشگر سیستم توزین

ساخت کشور آلمان

Mesomatic

جزئیات
بچینگ پلانت مدل-BC-240TLWP

بچینگ پلانت مدل-BC-240TLWP

ظرفیت واقعی - 220 مترمکعب درساعت

بتن های قابل تولید - RCC,SCC,CVC

مدل میکسر - توین شفت آلمان BHS

جزئیات
بچینگ پلانت مدل-BC-105DWP

بچینگ پلانت مدل-BC-105DWP

ظرفیت واقعی - 90 مترمکعب درساعت

بتن های قابل تولید - RCC,SCC,CVC

مدل میکسر - توین شفت آلمان

جزئیات
بچینگ پلانت مدل - BC-105LWP

بچینگ پلانت مدل - BC-105LWP

ظرفیت واقعی - 95 مترمکعب درساعت

بتن های قابل تولید - RCC,SCC,CVC

مدل میکسر - توین شفت آلمان BHS

جزئیات
بچینگ پلانت مدل-BC-90DWP

بچینگ پلانت مدل-BC-90DWP

ظرفیت واقعی - 75 مترمکعب درساعت

بتن های قابل تولید - RCC,SCC,CVC

مدل میکسر - توین شفت آلمان

جزئیات
بوم توزیع بتن

بوم توزیع بتن

بوم توزیع بتن

جزئیات
پمپ بتن زمینی-ktp60/90

پمپ بتن زمینی-ktp60/90

پمپ بتن زمینی

جزئیات
پمپ زمینی روی کشنده-kml120h/90ا

پمپ زمینی روی کشنده-kml120h/90ا

پمپ زمینی روی کشنده

جزئیات
پمپ بتن دکل هوایی 24متری-24zx

پمپ بتن دکل هوایی 24متری-24zx

پمپ بتن دکل هوایی 24متری

جزئیات
 پمپ بتن دکل هوایی 28متری-28zx

پمپ بتن دکل هوایی 28متری-28zx

پمپ بتن دکل هوایی 28متری

جزئیات
 پمپ بتن دکل هوایی 32متری-32rx

پمپ بتن دکل هوایی 32متری-32rx

پمپ بتن دکل هوایی 32متری

جزئیات
 پمپ بتن دکل هوایی 36متری-36zx

پمپ بتن دکل هوایی 36متری-36zx

پمپ بتن دکل هوایی 36متری

جزئیات
 پمپ بتن دکل هوایی 38متری-38zx

پمپ بتن دکل هوایی 38متری-38zx

پمپ بتن دکل هوایی 38متری

جزئیات
 پمپ بتن دکل هوایی 40متری-40rx

پمپ بتن دکل هوایی 40متری-40rx

پمپ بتن دکل هوایی 40متری

جزئیات
 پمپ بتن دکل هوایی 45متری-45zx

پمپ بتن دکل هوایی 45متری-45zx

پمپ بتن دکل هوایی 45متری

جزئیات
پمپ بتن دکل هوایی 48متری-48zx

پمپ بتن دکل هوایی 48متری-48zx

پمپ بتن دکل هوایی 48متری

جزئیات
پمپ بتن دکل هوایی 50متری-50zx

پمپ بتن دکل هوایی 50متری-50zx

پمپ بتن دکل هوایی 50متری

جزئیات
پمپ بتن دکل هوایی 52متری-52zx

پمپ بتن دکل هوایی 52متری-52zx

پمپ بتن دکل هوایی 52متری

جزئیات
پمپ بتن دکل هوایی 55متری-55zx

پمپ بتن دکل هوایی 55متری-55zx

پمپ بتن دکل هوایی 55متری

جزئیات
پمپ بتن دکل هوایی 60متری-60zx

پمپ بتن دکل هوایی 60متری-60zx

پمپ بتن دکل هوایی 60متری

جزئیات
پمپ بتن دکل هوایی 65متری-65zx

پمپ بتن دکل هوایی 65متری-65zx

پمپ بتن دکل هوایی 65متری-65zx

جزئیات
طرح مارینی 120 تنی

طرح مارینی 120 تنی

طرح مارینی 120 تنی

تولید 120 تن واقعی

جزئیات
طرح لینتک 120 تنی

طرح لینتک 120 تنی

ظرفیت 120 تن واقعی

جزئیات
بچینگ پلانت مدل-BC-50DWP

بچینگ پلانت مدل-BC-50DWP

ظرفیت واقعی - 45مترمکعب درساعت

بتن های قابل تولید - RCC,SCC,CVC

مدل میکسر - توین شفت آلمان BHS

جزئیات
بچینگ پلانت مدل-BC-50LWP

بچینگ پلانت مدل-BC-50LWP

ظرفیت واقعی - 40 مترمکعب درساعت

بتن های قابل تولید - RCC,SCC,CVC

مدل میکسر - توین شفت آلمان BHS

جزئیات
بچینگ پلانت مدل-BC-180LWP

بچینگ پلانت مدل-BC-180LWP

ظرفیت واقعی - 150 مترمکعب درساعت

بتن های قابل تولید - RCC,SCC,CVC

مدل میکسر - توین شفت آلمان BHS

جزئیات
بچینگ پلانت مدل-BC-150LWP

بچینگ پلانت مدل-BC-150LWP

ظرفیت واقعی - 130 مترمکعب درساعت

بتن های قابل تولید - RCC,SCC,CVC

مدل میکسر - توین شفت آلمان BHS

جزئیات
بچینگ پلانت مدل - BC-120LWP

بچینگ پلانت مدل - BC-120LWP

ظرفیت واقعی - 105 مترمکعب درساعت

بتن های قابل تولید - RCC,SCC,CVC

مدل میکسر - توین شفت آلمان BHS

جزئیات
بچینگ پلانت مدل-BC-90KWP

بچینگ پلانت مدل-BC-90KWP

ظرفیت واقعی - 75 مترمکعب درساعت

بتن های قابل تولید - RCC,SCC,CVC

مدل میکسر - توین شفت آلمان BHS

جزئیات
بچینگ پلانت مدل-BC-90LWP

بچینگ پلانت مدل-BC-90LWP

ظرفیت واقعی - 75 مترمکعب درساعت

بتن های قابل تولید - RCC,SCC,CVC

مدل میکسر - توین شفت آلمان BHS

جزئیات
بچینگ پلانت مدل-BC-70DWP

بچینگ پلانت مدل-BC-70DWP

ظرفیت واقعی - 60 مترمکعب درساعت

بتن های قابل تولید - RCC,SCC,CVC

مدل میکسر - توین شفت آلمان BHS

جزئیات
بچینگ پلانت مدل-BC-70LWP

بچینگ پلانت مدل-BC-70LWP

ظرفیت واقعی - 60 مترمکعب درساعت

بتن های قابل تولید - RCC,SCC,CVC

مدل میکسر - توین شفت آلمان BHS

جزئیات
بچینگ پلانت مدل-BC-40DWP

بچینگ پلانت مدل-BC-40DWP

ظرفیت واقعی - 36 مترمکعب درساعت

بتن های قابل تولید - RCC,SCC,CVC

مدل میکسر - توین شفت آلمان BHS

جزئیات
بچینگ پلانت مدل-BC-40LWP

بچینگ پلانت مدل-BC-40LWP

ظرفیت واقعی - 38 مترمکعب درساعت

بتن های قابل تولید - RCC,SCC,CVC

مدل میکسر - توین شفت آلمان BHS

جزئیات
تعداد آیتم ها در هر صفحه