بچینگ پلانت مدل-BC-240TLWP

بچینگ پلانت مدل-BC-240TLWP

ظرفیت واقعی - 220 مترمکعب درساعت

بتن های قابل تولید - RCC,SCC,CVC

مدل میکسر - توین شفت آلمان BHS

جزئیات
بچینگ پلانت مدل-BC-105DWP

بچینگ پلانت مدل-BC-105DWP

ظرفیت واقعی - 90 مترمکعب درساعت

بتن های قابل تولید - RCC,SCC,CVC

مدل میکسر - توین شفت آلمان

جزئیات
بچینگ پلانت مدل - BC-105LWP

بچینگ پلانت مدل - BC-105LWP

ظرفیت واقعی - 95 مترمکعب درساعت

بتن های قابل تولید - RCC,SCC,CVC

مدل میکسر - توین شفت آلمان BHS

جزئیات
بچینگ پلانت مدل-BC-90DWP

بچینگ پلانت مدل-BC-90DWP

ظرفیت واقعی - 75 مترمکعب درساعت

بتن های قابل تولید - RCC,SCC,CVC

مدل میکسر - توین شفت آلمان

جزئیات
بچینگ پلانت مدل-BC-50DWP

بچینگ پلانت مدل-BC-50DWP

ظرفیت واقعی - 45مترمکعب درساعت

بتن های قابل تولید - RCC,SCC,CVC

مدل میکسر - توین شفت آلمان BHS

جزئیات
بچینگ پلانت مدل-BC-50LWP

بچینگ پلانت مدل-BC-50LWP

ظرفیت واقعی - 40 مترمکعب درساعت

بتن های قابل تولید - RCC,SCC,CVC

مدل میکسر - توین شفت آلمان BHS

جزئیات
بچینگ پلانت مدل-BC-180LWP

بچینگ پلانت مدل-BC-180LWP

ظرفیت واقعی - 150 مترمکعب درساعت

بتن های قابل تولید - RCC,SCC,CVC

مدل میکسر - توین شفت آلمان BHS

جزئیات
بچینگ پلانت مدل-BC-150LWP

بچینگ پلانت مدل-BC-150LWP

ظرفیت واقعی - 130 مترمکعب درساعت

بتن های قابل تولید - RCC,SCC,CVC

مدل میکسر - توین شفت آلمان BHS

جزئیات
بچینگ پلانت مدل - BC-120LWP

بچینگ پلانت مدل - BC-120LWP

ظرفیت واقعی - 105 مترمکعب درساعت

بتن های قابل تولید - RCC,SCC,CVC

مدل میکسر - توین شفت آلمان BHS

جزئیات
بچینگ پلانت مدل-BC-90KWP

بچینگ پلانت مدل-BC-90KWP

ظرفیت واقعی - 75 مترمکعب درساعت

بتن های قابل تولید - RCC,SCC,CVC

مدل میکسر - توین شفت آلمان BHS

جزئیات
بچینگ پلانت مدل-BC-90LWP

بچینگ پلانت مدل-BC-90LWP

ظرفیت واقعی - 75 مترمکعب درساعت

بتن های قابل تولید - RCC,SCC,CVC

مدل میکسر - توین شفت آلمان BHS

جزئیات
بچینگ پلانت مدل-BC-70DWP

بچینگ پلانت مدل-BC-70DWP

ظرفیت واقعی - 60 مترمکعب درساعت

بتن های قابل تولید - RCC,SCC,CVC

مدل میکسر - توین شفت آلمان BHS

جزئیات
بچینگ پلانت مدل-BC-70LWP

بچینگ پلانت مدل-BC-70LWP

ظرفیت واقعی - 60 مترمکعب درساعت

بتن های قابل تولید - RCC,SCC,CVC

مدل میکسر - توین شفت آلمان BHS

جزئیات
بچینگ پلانت مدل-BC-40DWP

بچینگ پلانت مدل-BC-40DWP

ظرفیت واقعی - 36 مترمکعب درساعت

بتن های قابل تولید - RCC,SCC,CVC

مدل میکسر - توین شفت آلمان BHS

جزئیات
بچینگ پلانت مدل-BC-40LWP

بچینگ پلانت مدل-BC-40LWP

ظرفیت واقعی - 38 مترمکعب درساعت

بتن های قابل تولید - RCC,SCC,CVC

مدل میکسر - توین شفت آلمان BHS

جزئیات
تعداد آیتم ها در هر صفحه