بوم توزیع بتن

بوم توزیع بتن

بوم توزیع بتن

جزئیات
پمپ بتن زمینی-ktp60/90

پمپ بتن زمینی-ktp60/90

پمپ بتن زمینی

جزئیات
پمپ زمینی روی کشنده-kml120h/90ا

پمپ زمینی روی کشنده-kml120h/90ا

پمپ زمینی روی کشنده

جزئیات
پمپ بتن دکل هوایی 24متری-24zx

پمپ بتن دکل هوایی 24متری-24zx

پمپ بتن دکل هوایی 24متری

جزئیات
 پمپ بتن دکل هوایی 28متری-28zx

پمپ بتن دکل هوایی 28متری-28zx

پمپ بتن دکل هوایی 28متری

جزئیات
 پمپ بتن دکل هوایی 32متری-32rx

پمپ بتن دکل هوایی 32متری-32rx

پمپ بتن دکل هوایی 32متری

جزئیات
 پمپ بتن دکل هوایی 36متری-36zx

پمپ بتن دکل هوایی 36متری-36zx

پمپ بتن دکل هوایی 36متری

جزئیات
 پمپ بتن دکل هوایی 38متری-38zx

پمپ بتن دکل هوایی 38متری-38zx

پمپ بتن دکل هوایی 38متری

جزئیات
 پمپ بتن دکل هوایی 40متری-40rx

پمپ بتن دکل هوایی 40متری-40rx

پمپ بتن دکل هوایی 40متری

جزئیات
 پمپ بتن دکل هوایی 45متری-45zx

پمپ بتن دکل هوایی 45متری-45zx

پمپ بتن دکل هوایی 45متری

جزئیات
پمپ بتن دکل هوایی 48متری-48zx

پمپ بتن دکل هوایی 48متری-48zx

پمپ بتن دکل هوایی 48متری

جزئیات
پمپ بتن دکل هوایی 50متری-50zx

پمپ بتن دکل هوایی 50متری-50zx

پمپ بتن دکل هوایی 50متری

جزئیات
پمپ بتن دکل هوایی 52متری-52zx

پمپ بتن دکل هوایی 52متری-52zx

پمپ بتن دکل هوایی 52متری

جزئیات
پمپ بتن دکل هوایی 55متری-55zx

پمپ بتن دکل هوایی 55متری-55zx

پمپ بتن دکل هوایی 55متری

جزئیات
پمپ بتن دکل هوایی 60متری-60zx

پمپ بتن دکل هوایی 60متری-60zx

پمپ بتن دکل هوایی 60متری

جزئیات
پمپ بتن دکل هوایی 65متری-65zx

پمپ بتن دکل هوایی 65متری-65zx

پمپ بتن دکل هوایی 65متری-65zx

جزئیات
تعداد آیتم ها در هر صفحه